Stand van zaken tot en met februari 2022

In de afgelopen periode keken wij terug op de succesvolle realisatie van de waterdammen die sinds de start van de Stichting Karauli dankzij uw gulle bijdragen konden worden gerealiseerd. Bovendien zijn er waterputten geslagen en is er wateropslag door middel van watertanks gerealiseerd.

De impact van de waterdammen, op het leven van de lokale bevolking, is groot. Zo zorgt de wateropslag in de nieuwe waterbekkens ervoor dat de waterstand in de benedenloop van de rivier op voldoende niveau blijft waardoor het droogvallen van waterputten wordt voorkomen en water ook in watertanks kan worden verzameld. In de nabijgelegen dorpen is het dan voor vrouwen niet meer nodig om water van grote afstand te halen en kunnen behalve jongens ook meisjes naar school. Dit biedt hen de kans om elementaire basiskennis op te doen zoals lezen en schrijven maar ook voorlichting over hygiëne. Dit draagt niet alleen bij aan een forse sociale verbetering van de levensomstandigheden voor de lokale bevolking maar door de aanwezigheid van water in de waterbekkens en waterputten is er buiten de moessontijd dan ook water voor het vee en voor bevloeiing van droge akkers.

Helaas moesten wij in 2017 ook over een forse tegenvaller berichtten. Naast schade door extreme regenval aan een paar kleinere dammen is een grote dam zelfs geheel doorgebroken.

De schade aan de dammen is voor zover mogelijk door de plaatselijke bevolking zelf hersteld. De doorgebroken grote dam vereiste de meeste aandacht. Het herstel daarvan had door de omvang van de schade meer voeten in de aarde. Oorzaak van de doorbraak is toe te schrijven aan drie redenen:

  • De zeer overvloedige moesson in 2017 (de zwaarste in de voorafgaande dertig jaar),
  • het stroomopwaarts doorbreken van andere door de overheid aangelegde dammen waardoor de waterdruk op de damwand exceptioneel toenam,
  • het daardoor te kleine overloop-reservoir (de open ruimte naast de dam die de druk op de damwand bij hoog water moet verminderen).

Om doorbraak in de toekomst te voorkomen is de dam in 2017/2018 ongeveer 6 foot (2 meter) opgehoogd en is het overloop-reservoir breder gemaakt. De dam was een groot succes [zie foto's]. Los van het vele water dat niet langer wegstroomt zijn zowel de flora alsook de fauna enorm verbeterd. Er werden bij de dam nieuwe beesten gesignaleerd zoals vogels, antilopen, hyena’s, beren en zelfs een luipaard en krokodil. Struiken en bomen zijn in de buurt van het waterbekken flink toegenomen. Daardoor heeft de lokale bevolking meer hout ter beschikking om maaltijden op te warmen. Tot zover de situatie tot 2019. In dat jaar bleek dat de grote dam opnieuw schade heeft ondervonden door een overvloedige moesson.

Al in de loop van 2017 is gebleken is dat er geen behoefte meer is aan de bouw van nieuwe dammen in de regio waarin de stichting Karauli actief is. Er is wel behoefte aan een reservebedrag voor eventuele reparaties aan de bestaande dammen die inmiddels zijn gerealiseerd. Het bestuur heeft daarop besloten om de nog aanwezige liquiditeiten daarvoor te reserveren en geen initiatief meer te nemen voor de bouw van nieuwe waterdammen. Daarbij realiseert het bestuur zich dat rekening moet worden gehouden met toenemende extremiteit in de weersomstandigheden die zich door klimaatverandering mogelijk vaker dan voorheen kunnen gaan voordoen. Hierdoor is het raadzaam om een financiële buffer aan te houden voor het geval zich wederom een breuk in een van de dammen voordoet c.q. schade wordt aangericht die niet door de bewoners zelf kan worden hersteld.

Krishna heeft de hernieuwde schade aan de grote dam wederom in kaart laten brengen en kwam tot de conclusie dat de schade weliswaar geringer van omvang is dan als gevolg van de eerste doorbraak maar dat de kosten voor vernieuwing en verbetering nagenoeg gelijk zijn aan die van de oorspronkelijke bouwkosten van de dam. Daarbij heeft Krishna aan het bestuur laten weten dat hij er hoop op heeft dat de overheid van India ditmaal bereid is om de kosten voor het herstel van de hernieuwde doorbraak voor haar rekening te nemen. Dit tekent het belang dat de overheid hecht aan het herstel van de grote dam maar het is voor het bestuur tevens aanleiding om terughoudend te zijn met de vergoeding van de nieuwe schade en eerst de bereidheid tot vergoeding door de overheid af te wachten alvorens financiële bijdrage vanuit Nederland te overwegen. Daarmee wordt ook terughoudendheid betracht met forse uitgaven nu het batig saldo van de stichting Karauli nog maar een bescheiden omvang heeft. Zie hiervoor de jaarcijfers 2020/2021. Wel heeft Krishna aangegeven dat met de besluitvorming van de overheid wederom de nodige tijd gemoeid zal zijn.

Financiële verantwoording 2020/2021

Uit inventarisatie van de kosten voor het herstel van de doorgebroken dam bleek in 2018 dat hiermee een bedrag van ca. € 11.500 was gemoeid. Daar zijn dan ook uitgaven voor verbetering van de dam in begrepen, zoals de verbreding en ophoging, om herhaling van een doorbraak te voorkomen. Het herstel van de doorgebroken dam is door een aannemer in uitvoering genomen waarbij hij de kosten voor herstel in overleg met Krishna heeft vóórgefinancierd. De reparatiekosten zijn door een accountant in India financieel gecontroleerd en door middel van een accountantsverklaring bevestigd.

Na herhaalde pogingen tot betaling van de reparaties aan de aannemer bleek dat de vergunning was verlopen die door de Indiase overheid voor het fourneren van financiële middelen in India voor een termijn van vijf jaar aan de Stichting Karauli is verleend. Hierdoor moest opnieuw een vergunning worden aangevraagd. Door Krishna is weliswaar direct actie ondernomen om zo snel mogelijk aan de vergunningplicht te voldoen maar met de verkrijging hiervan bleek in India de nodige tijd en inspanningen te zijn gemoeid. Pas in de loop van 2021 kon het bedrag van de reparatie vanuit Nederland worden overgemaakt. Voor betaling van de reparatie van de dam was in de jaarcijfers van 2019 en 2020 nog een bedrag van € 11.500 als PM-post opgenomen. Die post is door de betaling in de jaarcijfers van 2021 komen te vervallen.

Krishna heeft bij herhaling de grote dank overgebracht van de bewoners die baat hebben bij de waterbekkens. Uw donatie heeft de bouw van de waterdammen mogelijk gemaakt waardoor de plaatselijke bevolking in zijn primaire levensbehoefte, water, enorm is geholpen. Het bestuur brengt op zijn beurt graag de warme dank van deze inwoners aan u over.


Financiën 2020

 
  Inkomsten Uitgaven
Saldo 1 januari 2020 21.811,98  
Donaties 640  
Rente -  
Boeking Mah. Ganesh Pal 119,94  
Kosten website   78,65
Bank-/transferkosten   59,81
Saldo in kas 31 december 2020   22.433,46
 • Betalingsverplichting pm   11.500,00
 • Besteedbaar 2020   10.933,46
 
Totaal 22.571,92 22.571,92


Financiën 2021

 
  Inkomsten Uitgaven
Saldo 1 januari 2021 22.433,46  
Donaties -  
Rente -  
Boeking Mah. Ganesh Pal   9.875,98
Kosten website   78,65
Bank-/transferkosten   136,07
Saldo in kas 31 december 2021   12.342,76
 • Betalingsverplichting pm   -
 • Besteedbaar 2022   12.342,76
 
Totaal 22.433,46 22.433,46