Stand van zaken tot en met juni 2023

Door de overvloedige moesson is helaas de grote dam in 2019 weer doorgebroken.
Krishna heeft de hernieuwde schade aan de grote dam wederom in kaart laten brengen en kwam tot de conclusie dat de schade weliswaar geringer van omvang is dan in maart, maar nog steeds aanzienlijk. Daarbij heeft Krishna aan het bestuur laten weten dat hij hoopt dat de overheid van India ditmaal bereid is om de kosten voor het herstel van de nieuwe doorbraak voor haar rekening te nemen. Dit tekent mogelijk het belang dat de overheid hecht aan het herstel van de grote dam maar het is voor het bestuur tevens aanleiding om terughoudend te zijn met de vergoeding van de nieuwe schade en eerst de bereidheid tot vergoeding door de overheid af te wachten alvorens financiële bijdrage vanuit Nederland te overwegen. Krishna heeft wel aangegeven dat met de besluitvorming van de overheid wederom de nodige tijd gemoeid zal zijn.     

Al in de loop van 2017 is gebleken dat er geen behoefte meer is aan de bouw van nieuwe dammen in de regio waarin de stichting Karauli actief is. Er is wel behoefte aan een reservebedrag voor eventuele reparaties aan de bestaande dammen die inmiddels zijn gerealiseerd. Het bestuur realiseert zich dat rekening moet worden gehouden met toenemende extremiteit in de weersomstandigheden die zich door klimaatverandering mogelijk vaker dan voorheen kunnen gaan voordoen. Hierdoor is het raadzaam om een financiële buffer aan te houden voor het geval zich wederom een breuk in een van de dammen voordoet c.q. schade wordt aangericht die niet door de bewoners zelf kan worden hersteld. 

Door uw bijdrage en de inspanningen van de Stichting is de waterhuishouding aanzienlijk verbeterd. De gerealiseerde dammen hebben gezorgd voor een hoger grondwaterpeil met als gevolg dat de door de regering aangebrachte pompen werken en de dorpelingen, met name vrouwen en kinderen, geen lange afstanden hoeven te lopen.
Door de lange nasleep van Corona zijn de afgelopen jaren rustig verlopen.

In januari 2023 hebben Hans de Jonge en Ronald Smeets afscheid genomen. De Stichting is hen zeer dankbaar voor hun enorme, belangeloze inzet voor de inwoners van Karauli.
Er zijn twee nieuwe bestuursleden aangetreden, Harry Sipkens en Arie-Jan Laan.
Harry is architect, heeft grote belangstelling voor India en heeft Karauli en omgeving bezocht. Sindsdien voelt hij zich betrokken bij de Stichting waar hij zich nu meer actief voor wil inzetten.  
Arie-Jan, eigenaar en oprichter van touroperator Heritage Travel, heeft al sinds 1997 een passie voor het organiseren van reizen naar India, met een speciale focus op Rajasthan en vooral Karauli. Zijn band met het land, de regio Karauli en de lokale bevolking is sterk en hij voelt zich daar als een 'kind' aan huis. Nu ook betrokken bij een Stichting Karauli om nieuwe impulsen te geven aan het dammenproject en nieuwe initiatieven. Met zijn betrokkenheid hoopt Arie-Jan positieve veranderingen en duurzame ontwikkeling te bevorderen in deze prachtige regio.

In mei 2023 hebben Arie-Jan en Rob een bezoek gebracht aan Karauli. Ze hebben daar onder andere in overleg met Krishna, de Maharadja van Karauli, een eerste aanzet gegeven voor het "Skill Development Centre for Women" project. Het opzetten van een Naaiatelier om een vast inkomen te bieden en financiële onafhankelijkheid te bevorderen voor vrouwen uit achtergestelde milieus.
De eerste resultaten zijn al geboekt. Er is een voormalig schooltje gerenoveerd, als atelierruimte in gebruik genomen en er zijn naaimachines aangeschaft. Bovendien zijn de eerste tien dames nu actief bezig in het atelier.
Binnenkort komt er een update op de nieuwe website van de Stichting, inclusief foto's. Zo blijft u goed op de hoogte van de voortgang van het project en de impact die het heeft op de gemeenschap.

Er zijn ook een aantal van de dammen bezocht en er is geconstateerd dat één dam ernstig is beschadigd. De Stichting zal de omvang van de problemen nog beter in kaart brengen. Hiervoor staan de bestuursleden in nauw contact met de familie in Karauli. Zo zal er een gedetailleerde inventarisatie gemaakt worden van de aangetaste dammen. Het doel is om een plan op te stellen voor het herstellen en versterken van deze dammen, zodat ze weer optimaal kunnen functioneren en eventuele toekomstige schade wordt voorkomen. De inzet is duurzame ontwikkeling en een positieve impact op de natuur en de lokale gemeenschappen.

Financiële verantwoording 2021/2022

Uit inventarisatie van de kosten voor het herstel van de doorgebroken dam bleek in 2018 dat hiermee een bedrag van ca. € 11.500 was gemoeid. Daar zijn dan ook uitgaven voor verbetering van de dam in begrepen, zoals de verbreding en ophoging, om herhaling van een doorbraak te voorkomen. Het herstel van de doorgebroken dam is door een aannemer in uitvoering genomen waarbij hij de kosten voor herstel in overleg met Krishna heeft vóórgefinancierd. De reparatiekosten zijn door een accountant in India financieel gecontroleerd en door middel van een accountantsverklaring bevestigd.

Na herhaalde pogingen tot betaling van de reparaties aan de aannemer bleek dat de vergunning was verlopen die door de Indiase overheid voor het fourneren van financiële middelen in India voor een termijn van vijf jaar aan de Stichting Karauli is verleend. Hierdoor moest opnieuw een vergunning worden aangevraagd. Door Krishna is weliswaar direct actie ondernomen om zo snel mogelijk aan de vergunningplicht te voldoen maar met de verkrijging hiervan bleek in India de nodige tijd en inspanningen te zijn gemoeid. Pas in de loop van 2021 kon het bedrag van de reparatie vanuit Nederland worden overgemaakt. Voor betaling van de reparatie van de dam was in de jaarcijfers van 2019 en 2020 nog een bedrag van € 11.500 als PM-post opgenomen. Die post is door de betaling in de jaarcijfers van 2021 komen te vervallen.

In 2022 zijn er geen grote uitgaven gedaan. 

Krishna en de bewoners van Karauli hebben nogmaals hun dank overgebracht aan het bestuur dat op haar beurt de dank overbrengt aan u. 


Financiën 2021

 
  Inkomsten Uitgaven
Saldo 1 januari 2021 22.433,46  
Donaties -  
Rente -  
Boeking Mah. Ganesh Pal   9.875,98
Kosten website   78,65
Bank-/transferkosten   136,07
Saldo in kas 31 december 2021   12.342,76
 • Betalingsverplichting pm   -
 • Besteedbaar 2022   12.342,76
 
Totaal 22.433,46 22.433,46


Financiën 2022

 
  Inkomsten Uitgaven
Saldo 1 januari 2022 12.342,76  
Donaties 150,00  
Rente -  
Kosten website   87,12
Bank-/transferkosten   114,26
Saldo in kas 31 december 2022   12.291,38
 
Totaal 12.492,76 12.492,76