Stand van zaken tot en met mei 2019

In de afgelopen periode keken wij terug op de succesvolle realisatie van tien waterdammen die sinds de start van de Stichting Karauli dankzij uw gulle bijdragen konden worden gerealiseerd. Bovendien zijn er waterputten geslagen en is er wateropslag door middel van watertanks gerealiseerd.

De impact hiervan op het leven van de lokale bevolking is groot. De wateropslag in de nieuwe waterbekkens zorgt ervoor dat de waterstand in de benedenloop van de rivier op voldoende niveau blijft waardoor het droogvallen van waterputten wordt voorkomen en water ook in watertanks kan worden verzameld. In de nabij gelegen dorpen is het dan voor vrouwen niet meer nodig om water van grote afstand te halen en kunnen behalve jongens ook meisjes naar school. Dit biedt aan hen de kans om elementaire basiskennis op te doen zoals lezen en schrijven maar ook voorlichting over hygiëne. Dit draagt niet alleen bij aan een forse sociale verbetering van de levensomstandigheden voor de lokale bevolking maar door de aanwezigheid van water in de waterbekkens en waterputten is er buiten de moessontijd dan ook water voor het vee en voor bevloeiing van droge akkers.

Helaas moesten wij in 2016 over een forse tegenvaller berichtten. Naast schade door extreme regenval aan een paar kleinere dammen is een grote dam zelfs geheel doorgebroken.

In de loop van 2017 is de schade aan de dammen, voor zover mogelijk, door de plaatselijke bevolking zelf hersteld. De doorgebroken dam vereiste de meeste aandacht; het herstel daarvan had door de omvang van de schade meer voeten in de aarde. Allereerst zijn de noodzakelijke werkzaamheden en kosten voor herstel van de doorgebroken dam door Krishna in kaart gebracht. Hiervoor heeft hij overleg gevoerd met een plaatselijke aannemer en gekeken naar mogelijkheden om een doorbraak van de dam in de toekomst te voorkomen. De inschatting van de kosten en de planning van de herstelwerkzaamheden zijn door het bestuur tegen het licht gehouden. Dit heeft vervolgens geleid tot herziening van de hoogte van de kosten. De aannemer was bereid om de herstelwerkzaamheden vóór te financieren zodat de werkzaamheden konden worden afgerond nog voordat een bestuurslid het herstel ter plaatse kon beoordelen.

Hiervoor heeft, namens het bestuur, Rob Lindeman Karauli bezocht. In zijn reisverslag van oktober 2017 aan het bestuur berichtte hij als volgt:
"Eerst de dam bezocht die onlangs met onze financiële steun is gerepareerd. Oorzaak van de doorbraak had drie redenen. De zeer overvloedige moesson (de zwaarste in de laatste dertig jaar), het stroomopwaarts doorbreken van andere, door de overheid, aangelegde dammen en tenslotte het te kleine overloopreservoir (de open ruimte naast de dam). Om doorbraak in de toekomst te voorkomen is de dam ongeveer 6 foot (2 meter) opgehoogd en is het overloopreservoir breder gemaakt. De dam is een groot succes, zie foto's. Los van het vele water dat nu niet wegstroomt zijn zowel de flora alsook de fauna enorm verbeterd. Er zijn bij de dam vele nieuwe beesten gesignaleerd zoals vogels, antilopen, hyena's, beren en zelfs een luipaard. Door de nieuw ontstane struiken/bossen heeft de lokale bevolking meer hout ter beschikking om maaltijden op te warmen. Ter plekke heb ik een ondertekende accountantsverklaring gekregen inzake de kosten van de herstelwerkzaamheden van de dam."

Tijdens het bezoek aan Karauli is gebleken dat er geen behoefte meer is aan de bouw van nieuwe dammen in de regio waarin de stichting Karauli actief is. Er is wel behoefte aan een reservebedrag voor eventuele reparaties aan de bestaande dammen die inmiddels zijn gerealiseerd.

Op initiatief van Krishna heeft het bestuur zich in 2017 beraden over een plan om de benedenloop van beken/rivieren bij de bestaande dammen te verbeteren door de toevoeging van een aantal kleinere waterdammen. De waterloop wordt met zo'n cascadesysteem afgeremd maar niet afgesloten. De huidige minister-president van India heeft met deze techniek, ook wel CD genoemd, goede ervaringen opgedaan in de tijd dat hij nog eerste minister in de provincie Gujarat was. Door Krishna zal hiervoor een uitgebreid projectvoorstel worden gemaakt.

Financiële verantwoording 2017/2018

Uit inventarisatie van de kosten voor het herstel van de doorgebroken dam bleek dat hiermee een bedrag van ca. € 11.500 is gemoeid. Daar zijn dan ook uitgaven voor verbetering van de dam inbegrepen, zoals verbreding en ophoging, om herhaling van een doorbraak te voorkomen. Door Krishna zijn de kosten aan de hand van een offerte in kaart gebracht en ter beoordeling aan het bestuur voorgelegd. Het bestuur kwam tot de conclusie dat de financiële middelen van de stichting Karauli het beste allereerst kunnen worden aangewend voor het behoud van de bestaande dammen alvorens er nieuwe initiatieven worden ontplooid. Daarbij realiseert het bestuur zich dat rekening moet worden gehouden met toenemende extremiteit in de weersomstandigheden die zich door klimaatverandering mogelijk vaker dan voorheen kunnen gaan voordoen. Hierdoor is het raadzaam om een financiële buffer aan te houden voor het geval zich wederom een breuk in een van de dammen voordoet c.q. schade wordt aangericht die niet door de bewoners zelf kan worden hersteld.

Het herstel van de doorgebroken dam is door een aannemer in 2017 in uitvoering genomen waarbij hij de kosten voor herstel in overleg met Krishna heeft vóórgefinancierd. Rob Lindeman heeft het herstel van de dam beoordeeld tijdens zijn reis naar Karauli, medio oktober 2017, waarbij de reparatiekosten door een accountant financieel zijn gecontroleerd en door middel van een accountantsverklaring zijn bevestigd.
Zoals gebruikelijk zijn de kosten voor deze reis niet ten laste gebracht van het financiële budget van de Stichting.

Na herhaalde pogingen tot betaling van de reparaties aan de aannemer bleek dat de vergunning, die door de Indiase overheid voor het fourneren van financiële middelen in India voor een termijn van vijf jaar aan de Stichting Karauli is verleend te zijn verlopen. Hierdoor moest opnieuw een vergunning worden aangevraagd. De eerste poging tot betaling van de kosten voor de renovatie van de doorgebroken dam, waarin ook de accountantskosten in India zijn begrepen, is in de cijfers van 2017 opgenomen. Twee volgende pogingen zijn in de cijfers van 2018 verantwoord. Valutaverschillen op de dagen van afhandeling verklaart het onderscheid tussen de betaalde en terug ontvangen bedragen. Uiteraard is door Krishna direct actie ondernomen om zo snel mogelijk aan de vergunningplicht te voldoen maar met de verkrijging hiervan is in India de nodige tijd gemoeid. Tijdens een bezoek van Krishna aan Nederland, in het voorjaar van 2019, kon Krishna berichten dat de overheid van India heeft toegezegd dat Stichting Karauli opnieuw voor een vergunning in aanmerking komt. Voor betaling van de reparatie van de dam is in de cijfers van 2018 een bedrag van € 11.500 als PM-post opgenomen.

Rob heeft zijn bezoek aan de bewoners die baat hebben bij de dammen wederom als zeer hartverwarmend ervaren. Het bestuur brengt dan ook graag de warme dank van deze inwoners aan u over. Uw donatie maakt deze hulp mogelijk. Het bestuur spreekt mede namens Krishna zijn dank uit voor uw steun en het vertrouwen dat u door uw financiële bijdrage in de werkzaamheden van de stichting Karauli heeft getoond.


Financiën 2017

 
  Inkomsten Uitgaven
Saldo 1 januari 2017 22.164,85  
Donaties 150,00  
Bankkosten   113,96
Rente 0,00 0,00
Abonnement website   72,60
Kosten website   0,00
Betaling reparatie dam   11.351,34
Saldo 31 december 2017   10.776,95
 
Totaal 22.314,85 22.314,85


Financiën 2018

 
  Inkomsten Uitgaven
Saldo 1 januari 2018 10.776,95  
Donaties 874,65  
Bank-/transferkosten   133,00
Rente 0,00 0,00
Kosten website   172,60
Correcties en betaling inzake 22.061,40 11.405,82
Reparatie dam    
Saldo in kas 31 december 2018   22.001,58
 • Betalingsverplichting pm   11.500,00
 • Besteedbaar 2019   10.501,58
 
Totaal 33.713,00 33.713,00