Stand van zaken tot en met juni 2020

Naar aanleiding van de Corona-crisis, die ook aan India niet voorbijgaat, heeft Krishna in een e-mail van juni 2020 een samenvatting gegeven van de situatie in Karauli:

Dear members of Stichting Karauli,
We hope you and your families are safe and healthy during these difficult times brought on by the Covid-19 pandemic. India too has been struggling with the crisis, while certain areas have been very badly hit by the virus and have strict lockdowns in place, Karauli has so far avoided the brunt of the disease, though this may change in the days to come.

However Karauli too has been hit by the changing socio-economic situation. There is excessive pressure on resources, especially in areas where millions of migrant la-bourers have had to return to their homes after the suspension of industries during the crisis. Water is chief among these resources. In an area struck by a sustained scarcity of water, and where a lack of government water supply forces people to be dependent on prohibitively expensive bore wells, the nine check dams built by Stichting Karauli provide water to homes in villages close to Karauli. Each dam is a valuable source of water for villages within a 4-5 kilometer radius. They provide considerable relief during the heat wave that is currently sweeping the region, accompanied by blazing, drying winds and temperatures above 45 degrees Celsius. The check dams have been invaluable in preserving biodiversity as they act as watering holes for fauna including herds of cows, sheep, goats and camels, nilgai-the largest Asian antelope, foxes and jackals. A crocodile too temporarily sought shelter in one of these dams!

Thank you all for your invaluable contribution towards easing the pressure on groundwater in this arid region and bringing relief to almost fifty thousand people.

Please do take care and stay healthy.
With our best regards,
Krishna.

In de afgelopen jaren keken wij terug op de succesvolle realisatie van de waterdammen die sinds de start van de Stichting Karauli, dankzij uw gulle bijdragen, konden worden gerealiseerd. Bovendien zijn er waterputten geslagen en is er wateropslag door middel van watertanks gerealiseerd.

De impact hiervan op het leven van de lokale bevolking is groot. Bovenstaande e-mail van Krishna getuigt daarvan. De wateropslag in de nieuwe waterbekkens zorgt ervoor dat de waterstand in de benedenloop van de rivier op voldoende niveau blijft waardoor het droogvallen van waterputten wordt voorkomen en water ook in watertanks kan worden verzameld. In de nabijgelegen dorpen is het dan voor vrouwen niet meer nodig om water van grote afstand te halen en kunnen behalve jongens ook meisjes naar school. Dit biedt hun de kans om elementaire basiskennis op te doen zoals lezen en schrijven maar ook voorlichting over hygiëne. Dit draagt niet alleen bij aan een forse sociale verbetering van de levensomstandigheden voor de lokale bevolking maar door de aanwezigheid van water in de waterbekkens en waterputten is er buiten de moessontijd dan ook water voor het vee en voor bevloeiing van droge akkers.

Helaas moesten wij ook over een forse tegenvaller berichtten. Naast schade door extreme regenval aan een paar kleinere dammen was een grote dam zelfs geheel doorgebroken.

De schade aan de dammen is voor zover mogelijk door de plaatselijke bevolking zelf hersteld. De doorgebroken dam vereiste de meeste aandacht. Het herstel daarvan had door de omvang van de schade meer voeten in de aarde. Oorzaak van de doorbraak had drie redenen. De zeer overvloedige moesson (de zwaarste in de laatste dertig jaar), het stroomopwaarts doorbreken van andere, door de overheid, aangelegde dammen en tenslotte het te kleine overloopreservoir (de open ruimte naast de dam). Om doorbraak in de toekomst te voorkomen is de dam ongeveer 6 foot (2 meter) opgehoogd en is het overloopreservoir breder gemaakt. De dam is een groot succes [zie foto's]. Los van het vele water dat niet langer wegstroomt zijn zowel de flora alsook de fauna enorm verbeterd. Er zijn bij de dam nieuwe beesten gesignaleerd zoals vogels, antilopen, hyena's, beren en zelfs een luipaard. Door de nieuw ontstane struiken/bossen heeft de lokale bevolking meer hout ter beschikking om maaltijden op te warmen.

Tijdens het laatste bezoek aan Karauli is gebleken dat er geen behoefte meer is aan de bouw van nieuwe dammen in de regio waarin de Stichting Karauli actief is. Er is wel behoefte aan een reservebedrag voor eventuele reparaties aan de bestaande dammen die inmiddels zijn gerealiseerd. Het bestuur heeft daarop besloten om de nog aanwezige liquiditeiten daarvoor te reserveren en geen initiatief meer te nemen voor de bouw van nieuwe waterdammen. Daarbij realiseert het bestuur zich dat rekening moet worden gehouden met toenemende extremiteit in de weersomstandigheden die zich door klimaatverandering mogelijk vaker dan voorheen kunnen gaan voordoen. Hierdoor is het raadzaam om een financiële buffer aan te houden voor het geval zich wederom een breuk in een van de dammen voordoet c.q. schade wordt aangericht die niet door de bewoners zelf kan worden hersteld.

Financiële verantwoording 2018/2019

Uit inventarisatie van de kosten voor het herstel van de doorgebroken dam bleek dat hiermee een bedrag van ca. € 11.500 is gemoeid. Daar zijn dan ook uitgaven voor verbetering van de dam in begrepen, zoals de verbreding en ophoging, om herhaling van een doorbraak te voorkomen.
Het herstel van de doorgebroken dam is door een aannemer in 2017 in uitvoering genomen waarbij hij de kosten voor herstel in overleg met Krishna heeft vóórgefinancierd. In oktober 2017 is de dam beoordeeld, waarbij de reparatiekosten door een accountant financieel zijn gecontroleerd en door middel van een accountantsverklaring zijn bevestigd. Zoals gebruikelijk zijn de kosten voor deze reis niet ten laste gebracht van het financiële budget van de Stichting.

Na herhaalde pogingen tot betaling van de reparaties aan de aannemer bleek dat de vergunning, die door de Indiase overheid voor het fourneren van financiële middelen in India voor een termijn van vijf jaar aan de Stichting Karauli is verleend was verlopen. Hierdoor moest opnieuw een vergunning worden aangevraagd. De eerste poging tot betaling van de kosten voor de renovatie van de doorgebroken dam, waarin ook de accountantskosten in India zijn begrepen, was in de jaarcijfers van 2017 opgenomen. Twee volgende pogingen zijn in de cijfers van 2018 verantwoord. Valutaverschillen op de dagen van afhandeling verklaart het onderscheid tussen de betaalde en terugontvangen bedragen. Uiteraard is door Krishna direct actie ondernomen om zo snel mogelijk aan de vergunningplicht te voldoen maar met de verkrijging hiervan is in India de nodige tijd gemoeid. Tijdens het bezoek van Krishna aan Nederland, in het voorjaar van 2019, kon hij berichten dat de overheid van India heeft toegezegd dat Stichting Karauli opnieuw voor een vergunning in aanmerking komt. Voor betaling van de reparatie van de dam is in de cijfers van 2018 en 2019 een bedrag van € 11.500 als PM-post opgenomen.

Krishna heeft tijdens zijn bezoek aan Nederland wederom de dank overgebracht van de bewoners die baat hebben bij de waterbekkens. Het bestuur brengt dan ook graag de warme dank van deze inwoners aan u over. Uw donatie heeft de bouw van de waterdammen mogelijk gemaakt waardoor de plaatselijke bevolking in zijn primaire levensbehoefte, water, enorm is geholpen. Het bestuur spreekt mede namens Krishna zijn dank uit voor uw steun en het vertrouwen dat u door uw financiële bijdrage in de werkzaamheden van de Stichting Karauli heeft getoond.


Financiën 2018

 
  Inkomsten Uitgaven
Saldo 1 januari 2018 10.776,95  
Donaties 874,65  
Bank-/transferkosten   133,00
Rente 0,00 0,00
Kosten website   172,60
Correcties en betaling inzake 22.061,40 11.405,82
Reparatie dam    
Saldo in kas 31 december 2018   22.001,58
 • Betalingsverplichting pm   11.500,00
 • Besteedbaar 2019   10.501,58
 
Totaal 33.713,00 33.713,00


Financiën 2019

 
  Inkomsten Uitgaven
Saldo 1 januari 2019 22.001,58  
Donaties Stg Molly paiments 99,65  
Rente 0,00 0,00
Boeking Mah. Ganesh Pal   131,36
Kosten website   58,08
Bank-/transferkosten   99,81
Saldo in kas 31 december 2019   21.811,98
 • Betalingsverplichting pm   11.500,00
 • Besteedbaar 2020   10.311,98
 
Totaal 22.101,23 22.101,23